Mørkhøj Gymnastikforenings vedtægter

Vedtægter

§1. Formål

Foreningens navn er Mørkhøj Gymnastikforening og dens hjemsted er Mørkhøj. Foreningens formål er at tilbyde børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt, primært gymnastik. Ud over tilbud om træning, motion og opvisninger, er det foreningens mål at skabe aktiviteter, som kan styrke sammenholdet i foreningen og på de enkelte hold. Medlem af D.G.F, F.I.G. og D.G.I.

§2. Medlemmerne

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der respekterer foreningens formål og vedtægter. Medlemmerne kan være såvel aktive som passive. Al udøvelse af idræt sker for udøverens egen regning og risiko. Begæring om optagelse sker til bestyrelsen.

§3. Kontingent

Årskontingent – for aktive som passive medlemmer – opkræves en gang årligt og beløbet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Holdkontingent – for deltagelse på holdene betales for vintersæsonen i august/september og for sommersæsonen i maj. Holdkontingentets størrelse for deltagelse på holdene, fastsættes for hver sæson af bestyrelsen og udsendes i det udarbejdede program. Refusion af holdkontingent kan – hvis særlig grund gør sig gældende for medlemmet – finde sted, når der ligger en skriftlig begrundelse via kontaktformularen på Mørkhøj Gymnastikforenings hjemmeside. Forud for den skriftlige henvendelse skal der foregå en dialog med træneren eller formanden, så muligheden for at imødekomme gymnasten, er sikret. Restance af holdkontingent/årskontingent efter første måned medfører udelukkelse af foreningen, dog kan bestyrelsen afvige herfra under særlige forhold. Genoptagelse kan kun finde sted, når hele restancen er betalt. Årsnåle uddeles for hver 5 års medlemskab af foreningen, gældende for såvel aktive som passive medlemmer.

§4. Medlemsforpligtigelse

Overtræder et medlem foreningens love eller de af ledelsen givne forskrifter, udviser medlemmet privat eller indenfor foreningen en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem af foreningen, kan bestyrelsen, under ansvar overfor generalforsamlingen ekskludere pågældende.

§5. Generalforsamling

1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg ifølge lovene
 7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter en skriftlig begæring herom til bestyrelsen, bilagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner, hvorefter bestyrelsen indvarsler til en generalforsamling, der afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst. Alle generalforsamlinger bekendtgøres, ved opslag i gymnastiksalene. Forslag fra medlemmerne må, for at de kan forlanges optaget på dagsordenen, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Simpel majoritet af de afgivne stemmer er tilstrækkeligt til vedtagelse af almindelige forslag, men der kræves majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage lovændringer og 3/4 af de afgivne stemmer for at vedtage foreningens ophævelse. Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen – dirigenten eller et af de mødende medlemmer forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre skriftlig fuldmagt foreligger. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, op til 3 suppleanter og 2 revisorer. Stemmeret har samtlige medlemmer, børn under 15 år repræsenteres af deres forældre/værge. Valgbar er ethvert medlem over 18 år.

§6. Ledelsen

Foreningen tegnes af formand og kasserer, og foruden disse består bestyrelsen af næstformand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, og op til 3 suppleanter. Funktions tiden for bestyrelsen er 2 år, således at formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afholder mindst hver anden måned møde, der indvarsles af formanden eller sekretæren senest 5 dage forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Beslutninger træffes ved simpel stemmetal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslag. Møderne ledes af formanden. Hvor intet er foreskrevet i loven, er bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen bemyndiget til, at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er bestyrelsen bemyndiget til, med virkning for foreningens medlemmer, at udstede ordensbestemmelser, reglement m.v. og til at optage de til foreningens drift nødvendige lån. Kassereren fører foreningens regnskab kritisk, og sørger for alle ind- og udbetalinger. Kassereren må ikke ligge inde med kassebeholdning på over kr. 2.000,-. Resten skal sættes i den nærmeste bank eller sparekasse, hvor foreningen er pligtig til at oprette konto. Udtræk af bank kræver kassererens, formandens eller næstformandens underskrift. Kassereren skal afslutte regnskabet ved sæsonens afslutning i september og lade det revidere af de valgte revisorer. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over samtlige afholdte generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i årets løb og protokollen skal underskrives af formanden.

§7. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning (jvnf. §5.), tager generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendele, der i alle tilfælde anvendes til idrættens fremme i Gladsaxe.

 

Vi takker vore sponsorer

Mørkhøj Gymnastikforening

Ilbjerg Alle 25, 2860 Søborg